Judith Groot

In mijn werk ben ik secuur. Ik sta voor mijn cliënten maar probeer wel altijd om de geschillen in overleg op te lossen. Soms lukt dat niet of kan het niet en dan schroom ik niet om de rechter in te schakelen. Bij alles wat ik doe houd ik wel de menselijke maat in het vizier.  

Privacy statement

Privacy statement Groot Advocatuur

Voor welk doel verzamelt Groot Advocatuur uw gegevens?

Groot Advocatuur (Kamer van Koophandel nummer 87863413), verder aangeduid als “Groot Advocatuur”, verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit gebeurt onder meer via de website www.grootadvocatuur.nl en handmatig in een digitaal systeem van het kantoor. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van juridische dienstverlening in de ruimste zin van het woord en ter controle op eventueel tegenstrijdig belang bij nieuwe cliënten.   

Groot Advocatuur acht de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang en respecteert de privacy van zijn cliënten en websitegebruikers. Al uw gegevens worden door Groot Advocatuur daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Welke gegevens worden door Groot Advocatuur verzameld en opgeslagen? 

Door het bezoeken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Groot Advocatuur bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Groot Advocatuur worden verstrekt om te worden verwerkt.  Groot Advocatuur bewaart de gegevens die hiermee aan haar worden verstrekt zo lang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag. Groot Advocatuur gebruikt de volgende gegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum, -plaats, -land
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • IP-adres

 

Hoe Groot Advocatuur persoonsgegevens beveiligen

Groot Advocatuur neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. De website van Groot Advocatuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons kantoor via 06-1565 7420 of info@grootadvocatuur.nl.

Uw gegevens worden niet aan derden verkocht

Groot Advocatuur zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat Groot Advocatuur derden inschakelt om een dienst of project uit te voeren. Groot Advocatuur zal ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door Groot Advocatuur ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluit Groot Advocatuur met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door Groot Advocatuur ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Statistieken

Op de website kunnen algemene bezoekersgegevens worden bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Groot Advocatuur hiermee de werking van de website en haar dienstverlening. 

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens

Indien u een relatie met Groot Advocatuur heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Groot Advocatuur schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor passend bestand, naar u of naar een door u opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. 

Aanpassen Privacy statement 

Groot Advocatuur ten behoudt zich het recht voor zijn Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.