Rechtsgebieden

Familierecht

In een privé leven ontstaan -gewenst of ongewenst- situaties waarbij juridische hulp nodig is. Denk aan:

 • scheiden, einde samenwonen,
 • hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan,
 • het regelen van alimentatie,
 • het treffen van een omgangsregeling,
 • hoofdverblijf van een minderjarig kind,
 • ouderlijk gezag,
 • het regelen van een adoptie,
 • hulp bij het verkrijgen van een ondercuratelestelling,
 • of juist het verweren tegen een ondercuratelestelling,
 • ondertoezichtstelling van een kind op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of een ouder,
 • uithuisplaatsing van een kind op verzoek van de Jeugd- en Gezinsbeschermers;

.... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als advocaat staat Judith Groot al ruim 25 jaar mensen bij in die situaties. Ik sta voor een deskundige behandeling van uw zaak waarin vaak onbewust juridisch lastige kwesties spelen.

Scheiden

Scheiden gebeurt in vele vormen:

 • echtscheiding,
 • scheiding van tafel en bed,
 • ontbinding van een geregistreerd partnerschap,
 • samenwoners die uit elkaar gaan.

Onderwerpen die bij een relatiebreuk aan de orde komen, zijn:

 • partneralimentatie,
 • verdeling van de gemeenschap van goederen of
 • verrekening van vermogen bij huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden,
 • verdeling van de opgebouwde pensioenrechten,
 • afwikkeling van een samenlevingscontract.

Als er kinderen zijn zal een ouderschapsplan moeten worden gemaakt met daarin afspraken over de verdeling van de zorgtaken, de verdeling van het financiële onderhoud van de kinderen, de invulling van de informatieplicht en afspraken over gezamenlijk te nemen beslissingen over de kinderen.

Groot Advocatuur streeft naar het gezamenlijk zoeken naar oplossingen die duurzaam juridisch houdbaar zijn. Met name kinderen zitten niet te wachten op ‘vechtscheidende’ ouders.

En als gezamenlijk overleg niet mogelijk is, dan staat Groot Advocatuur u alleen bij in de behartiging van uw belangen. Daarbij verlies ik echter de kinderen niet uit het oog. In veelal emotioneel heftige tijden van een scheidingsproces, houd ik voor u het hoofd koel.

Boedelscheiding

Afspraken over de verdeling van de spullen en het vermogen, verdeling van het pensioen en de afrekening van de kosten kunnen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Niet altijd komt het tot een scheidingsconvenant en is een aparte gerechtelijke procedure nodig om de boedelscheiding te regelen.

Ook het nakomen van een convenant kan tot problemen leiden. Waar nodig sta ik u bij om via de rechter tot uitvoering van het convenant te komen, maar niet nadat is geprobeerd om onderling de geschillen op te lossen. Dat houdt immers de kosten beperkt.

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten levensonderhoud voor:

 • kinderen,
 • ex-echtgenoten/ ex-partners.

Kinderalimentatie

Kinderen tot 21 jaar hebben recht om financieel onderhouden te worden door hun ouders. Daarvoor gelden strengere richtlijnen dan voorheen. Groot Advocatuur werkt met deze richtlijnen.

Partneralimentatie

Recht op alimentatie van de ex-echtgenoot of ex-partner bestaat als er behoefte is aan een bijdrage voor het levensonderhoud en men niet in staat is zelf in deze behoefte te voorzien. Groot Advocatuur berekent de mogelijkheden volgens de actuele stand van de rechtspraak.

Alimentatie wijzigen

Omstandigheden kunnen veranderen waardoor de alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven; de alimentatie is te hoog of juist te laag. Een herberekening van de alimentatie kan dan verhelderend zijn. Als het nodig is kan de alimentatie door de rechter worden gewijzigd.

Omgang en gezag

Kinderen staan onder gezag en zij hebben recht om een band met hun beide ouders te onderhouden. Onderling of via de rechter biedt Groot Advocatuur rechtsbijstand bij deze onderwerpen, zoals

 • omgangsregeling vaststellen (begeleid of onbegeleid)
 • omgangsregeling wijzigen
 • ontzeggen van omgang
 • omgangsregeling nakomen

En ook

 • verkrijgen of beëindigen van gezamenlijk gezag
 • verweren tegen verzoek om gezamenlijk gezag
 • verkrijgen eenhoofdig gezag of verweer daartegen

Bij gezamenlijk gezag kunnen geschillen tussen ouders ontstaan over

 • verhuizing met het kind
 • schoolkeuze
 • medische behandeling

Groot Advocatuur biedt juridisch hulp en bijstand.  

Jeugdrecht

Het kind en de jeugdige zijn in de rechtspraktijk steeds meer hun eigen rol gaan innemen. Hun rechten zijn verankerd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Die rechten werken door in onze nationale wetgeving.

In het jeugdrecht staat de minderjarige centraal in zijn positie tegenover de sterke overheid en zijn instanties. Denk daarbij aan de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugd- en Gezins-beschermers (GI) of de gemeente als de minderjarige onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst in een pleeggezin of jeugdinstelling.

Groot Advocatuur staat jeugdigen in deze situaties bij. Ouders die met maatregelen van kinderbescherming te maken krijgen, kunnen ook mijn rechtshulp inroepen.  

Bijzondere curator

Groot Advocatuur wordt ook dikwijls door de rechtbank benoemd als bijzondere curator in afstammingszaken. Als bijzondere curator dien ik uitsluitend het belang van het kind te behartigen. Soms is dat belang namelijk tegenstrijdig aan het belang van de ouder(s). Als bijzondere curator spreek ik in elk geval de ouders en -afhankelijk van de leeftijd- de minderjarige. Soms wordt ook met andere informanten gesproken.  Van deze gesprekken schrijf ik een verslag aan de rechtbank, die dit betrekt in zijn besluitvorming.

Ik ben als bijzondere curator geregistreerd in het register van de Stichting Bijzondere Curator Nederland (Stichting BCN). Om de kwaliteit te waarborgen dien ik jaarlijks opleidingspunten te halen in het kader van de verplichte permanente educatie.

 

Slachtoffer

In het strafproces kan men tegenwoordig niet meer om het slachtoffer heen. Bij wet is de benadeelde een aantal rechten in het strafproces toegekend. De positie van het slachtoffer in het strafproces is nog steeds in ontwikkeling.

Groot Advocatuur staat het slachtoffer bij in het strafproces.

Dat betekent niet alleen dat een vordering tot schadevergoeding wordt ingediend en op zitting wordt bepleit, maar ook dat het slachtoffer kan worden begeleid bij en voorbereid op

 • het verzoeken van beschermingsmaatregelen zoals gebieds- en contactverbod;
 • het opvragen van het strafdossier bij het openbaar ministerie;
 • (het regelen van) een slachtoffergesprek met de officier van justitie;
 • het toevoegen van stukken aan het strafdossier;
 • een getuigenverhoor door de rechter-commissaris of op de openbare terechtzitting;
 • het uitoefenen van het spreekrecht ter terechtzitting.

Als de officier van justitie besluit tot sepot van de strafzaak bij voorbeeld wegens gebrek aan bewijs dan helpt Groot Advocatuur slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bij het aanvragen van een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Als u het er niet mee eens bent dat uw zaak wordt geseponeerd, kan Groot Advocatuur namens u een klacht niet-vervolgen indienen bij het gerechtshof; de zogenaamde artikel 12 Sv.-procedure.

 

Psychiatrisch patiëntenrecht

Soms is het nodig dat iemand psychiatrische hulp nodig heeft, maar dat zelf niet meer goed kan beoordelen. Als daardoor sprake is van een risico op (ernstig) nadeel voor de patiënt of zijn omgeving, kan de overheid besluiten dat wordt ingegrepen. Iemand kan dan tegen zijn wil, gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een vorm van vrijheidsbeneming. Daar gelden strenge wettelijke criteria voor.  

Groot Advocatuur staat mensen in deze situatie bij. Zij onderzoekt of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, zij informeert en adviseert de kwetsbare cliënt over zijn rechtspositie en bereidt de cliënt voor op het contact met de rechter.